Semana Santa: Paggunita, Pagtanggi, Pagtanggap, Papuri!

Pansamantalang mababawasan ang katahimikan ng Kamaynilaan simula sa araw na ito, Huwebes Santo (Maundy Thursday) hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay (Easter Sunday) dahil marami sa mga kababayan natin ang uuwi sa kani-kanilang probinsya upang gunitain ang Semana Santa o ang Holy Week. Isa itong magandang pagkakataon sa mga pamilya at magkakaibigan upang makapagsalo-salo’t takasan pansamantala ang stress sa kanilang mga trabaho sa kalunsuran. Ang iba nama’y magbabakasyon sa iba’t ibang tourist destination para makapag-relax at bigyang katahimikan ang sarili sa magulong mundong ginagalawan.

Pero marami sa atin ang nakakalimot kung bakit talaga ginugunita, hindi lang ng mga Katoliko kundi ng buong Kristiyanismo na rin, ang Semana Santa. Dito’y binibigyan tayo ng malawak na panahon upang gunitain ang paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo sa kamay ng mga taong kumukondena sa kanyang mga pangangaral tungkol sa Diyos. Binabalikan ang mga pangyayaring nagdulot ng Kanyang kamatayan at ng Kanyang muling pagkabuhay upang maluklok bilang Hari ng Sanlibutan at Prinsipe ng Kalangitan.

Bilang mga Kristiyano, alam natin na ang pakahulugan ng pagpapadala ng Diyos Ama sa Kanyang anak dito sa mundo ay upang iparamdam sa atin ang kanyang pagmamahal at ihandog sa atin ang susi sa kaligtasan. Oo. Maraming naniniwala rito. Pero kung iisipin natin, bakit tayo kailangang iligtas ni Hesus? Bakit isasakripisyo ng Diyos ang Anak Niya para sa atin?

Tayo ay pinanganak na makasalanan dahil sa pagsuway ng ating mga magulang, si Adam at Eba, sa utos ng Diyos na huwag kainin ang bunga sa isang pinagbabawal na punungkahoy. Sabi nga sa Bibliya, ang kasalanan ng isa ang nagdulot ng kasalanan sa lahat. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, inalay Niya si Hesus upang matanto natin na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, gusto ng Diyos na maging matuwid tayo’t maging karapat-dapat na mabuhay sa Langit na kasama Niya. Nagpatunay Siya ng napakaraming hinala, ngunit hindi nakuntento ang mga tao, bagkus, ang natatanging Tagapagligtas natin ay inalipusta ng mga ito at pinatay si Hesus sa krus. Ang hindi pagtanggap sa mga pangaral ni Hesus ay isang patunay na kahit hanggang ngayon, hindi natin tanggap sa ating mga sarili na tayo’y MAKASALANAN. Pero ang pagpapako  Niya pala sa krus ay isang hudyat na tapos na ang Kanyang Misyon — ang pagbayaran ang kasalanan ng mundo.

Sa panahong ito, masasabi ng marami na tanggap na sila ay tunay na makasalanan pero dahil naniniwala na sila kay Hesus bilang Panginoon, sila ay naligtas na at nararapat nang umakyat sa Langit. NGUNIT marami sa atin ang mas nagtitiwala sa sarili natin kaysa kakayahan ng Diyos. Sa tingin ninyo, bakit mali ang paniniwalang ito? Tayo ay pinanganak na makasalanan kaya’t wala tayong gagawing maganda sa mundong ito, pero dahil tayo’y nilalang ng Panginoon ay pinagkatiwalaan pa rin Niya tayo ng mga kakayahan upang mabuhay sa daigdig. Ngunit ang masakit na katotohanan, dahil sa mga kakayahang ito’y itinataas natin ang ating mga sarili na parang Diyos o minsan pa’y higit pa sa Diyos.

Sabi ni Hesus, ang sinumang naniniwala sa akin ay siyang mga taong itatatwa ako. Naging totoo ito nang ikaila ni Pedro si Hesukristo noong panahong hinuhusgahan ito ng mga tao. Sa kabila niyon ay napatawad siya ni Kristo at ipinagkatiwala ang pangangaral ng Kristiyanismo na naging susi sa pagtatayo ng Santa Iglesia Katolika. Marami sa atin ang hindi kayang itatwa ang sarili. HINDI TAYO ANG MAGALING, MATALINO, AT MAKAPANGYARIHAN DAHIL HINDI TAYO ANG TUNAY NA GUMAGALAW SA ATING MGA GINAGAWA. Matuto tayong itanggi ang ating sarili ang maniwalang si Hesus ang dahilan ng ating mga tagumpay gamit ang mga kakayahang ito.

Ngayong Mahal na Araw, kasabay ng ating paggunita sa Kanyang kamatayan at pagpuri sa Kanyang muling pagkabuhay, nawa’y matanggap natin na kailangan nating itanggi ang ating mga sarili dahil tayo ay mga makasalanan. Nawa’y matuto tayong maniwala kay Hesus sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanyang mga salita dahil ang mga ito ang magdadala sa atin sa Kaligtasan sa takdang panahon. Nawa’y iwasan nating itaas ang ating pedestal dahil sa ating mga nakamit, bagkus, ipagpasalamat ito sa Panginoon dahil kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo magkakaroon ng lakas upang maisakatuparan ang ating mga gawain sa mundo.

Ito ang tunay na kahulugan ng Semana Santa. Nawa’y isabuhay natin ito, hindi sa ngayon kundi sa araw-araw nating pamumuhay bilang tao, bilang Katoliko, bilang Kristiyano.

Ang Pilipinas Daw Ay Nabibilang Sa Mga Demonyo?

Isang pananaw sa sinasabi ng isang grupo na ang Pilipinas umano ay isang bansang hindi pinagpala’t kabilang sa mga alagad ng impyerno.

+++

This slideshow requires JavaScript.

Hindi ako dinadalaw ng antok kahit halos 24 oras na akong gising, kaya bilang pampaantok ay sinamantala ko ang pagkakataong mag-surf sa internet. Sa panggagalugad ko sa Facebook ay may mga hindi kaaya-ayang fanpage ang bumungad sa akin.

“Philippines Belongs To The Devil”. “Philippines is the Modern Hell”. Mga fanpage na likha ng Westboro Community Church at Ultra-Altaic Community sa pangunguna ng mga pinuno nitong sina Bill Waggoner at Sir Yorkeshire. Halos milyun-milyong tao na ang kumukondena sa kanila dahil sa mga paniniwalang hindi makatao at hindi maka-Diyos.

Bilang isang Pilipinong tulad ko, hindi naman maganda o katanggap-tanggap na makita na hinuhusgahan ng isang kuwestiyonableng sekta ang Pilipinas na sinasabing bansang nararapat na mapunta sa kaharian ng demonyo. Nakakaduda ang galit ng grupong ito sa ating bansa na halos ipagkanulo ang buong lahi kay Satanas.

Oo. Ang bansang ito ay hindi perpekto. Magulo, napupuno ng gutom at kahirapan, isang bayang puno ng pagsubok at may mga kamalian. Oo, tayo ang isa sa mga iilang bansang taos ang pananalig sa Kristiyanismo pero naghahati ng pananaw at paniniwala dahil sa pulitika at kanser ng lipunan. Pero tulad natin, tao silang hindi puwedeng basta-basta manghusga sa kahihinatnan ng ating kaluluwa. Kung ang tingin nila sa ating mga ritwal sa pagsamba ay mali, marahil, marami sa atin ang kabaligtaran nito, na respetuhin kung ano ang kanilang pamamaraan ng pagsamba sa kinikilala nilang Diyos o pagpapatakbo sa pamahalaan.

Kung anuman ang galit ng grupong ito sa mga Pilipino, sobrang malaki at napakalala ng kanilang pinanghuhugutan. Marami nang Pilipino ang mas nauna pang nakatuklas ng fanpages na ito. Maging ako’y sa unang tingin ay napuno ng poot sa kanila at ni-report sa Facebook (na sana naman ay bigyang tugon nila). Pero sa kabila niyon, mga kababayan ko, huwag natin ipakita sa kanila na tayo’y nagpapaapi, na ipinagtatanggol natin ang ating pananampalataya sa tamang paraan na nananatili pa rin ang respeto natin sa isa’t isa. Kung personalan man ang kanilang laban at pantaob nila sa ati’y malawakang diskriminasyon, huwag tayong mangamba. Iilan lang sila. Nananalig akong mas maraming tao sa mundo ang naniniwalang ANG PILIPINAS AY PINAGPALA NG LANGIT. Na ANG PILIPINAS AY TAIMTIM NA NANINIWALA SA ARAL NG TUNAY NA DIYOS. Na ANG PILIPINAS AY NILIKHA NG DIYOS HINDI UPANG MAGING MODERNONG IMPIYERNO, KUNDI MAGING PARAISO PARA SA BAWAT NILALANG SA MUNDO.

Maaaring hindi sila maging interesado sa artikulong ito dahil ito’y isinulat sa Tagalog, o kung may Pilipinong magsasalin para sa kanila nito sa kanilang wika ngunit ito’y pinagwawalang-bahala nila. Pero ang masasabi ko lang, kung may mga nakilala kayong isang taong hindi kayo nagawan ng mabuti, hindi ang taong iyon ang magpapakita ng tunay na ugali ng buong lahing Pilipino.

Kung sinasabi ninyong kilala nyo na ang mga Pilipino kaya’t nahusgahan nyo na kami nang ganoon, hindi kami naniniwala. Mas kilalanin nyo pa kami, hindi sa anggulong negatibo kundi sa anggulong positibo rin. Kung kami ay nabibilang sa mga alagad ni Satanas, sana, hindi kami binigyan ng lupa ng Panginoon na isang paraisong may 7,107 isla sa tabi ng dagat Pasipiko. Sana, kung kami ay pinanganak upang maging masama, sana, noon pa, matagal na kaming nilamon ng dagat o niluto ng nagbabagang asupre ng mga bulkan para ibalik sa sinasabi ninyong dapat naming kalagyan.

Lahat tayo ay makasalanan, pero tayo’y Kanyang patatawarin. Kung ang ating Panginoon nga ay kayang magpatawad, kami, o tayong mga tao pa kaya? Pinapatawad na namin kayo sa kabila ng inyong mga panghuhusga.

“Truly, I say to you, all sins will be forgiven the children of man, and whatever blasphemies they utter, but whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin for they were saying, ‘He has an unclean spirit.’” – Mark 3:30

.

10:27am, June 05, 2011